• A. Beschreibung betriebswirtschaftlicher Informationssysteme
  • A.I. Beschreibungsgegenstand
  • A.II. Abstraktionsebenen der Beschreibunswelt
  • A.III. Zerlegung der Beschreibungswelt (Sichten, Komponenten, ...)
  • B. Informationsmodell (Meta-Informationssystem)
  • B.I. Beschreibung der Logik
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005855917