Showing 1 - 10 of 99
Audito rizikos įvertinimas yra vienas iš svarbiausių ilgalaikio materialiojo turto audito elementų. Audito rizika – tai rizika, kad audito metu nebus atskleisti melagingi duomenys finansinėse ataskaitose. Auditorius iki numatydamas testus ir procedūras, atlieka audito rizikos...
Tyrimo objektas - kapitalo struktūros formavimas ir jį sąlygojantys egzogeniniai veiksniai.Darbo tikslas – nustatyti šalies egzogeninių veiksnių įtaką Lietuvos įmonių kapitalo struktūros formavimo sprendimams.Uždaviniai: pateikti įmonių kapitalo struktūros formavimo teorijų...
Tyrimo objektas – pajamų iš pelno mokesčio prognozavimas.Tyrimo tikslas – pasiūlyti pelno mokesčio pajamų prognozavimo modelį, kuris tiksliausiai prognozuotų pelno mokestį Lietuvos ekonominėmis sąlygomis.Uždaviniai:1) nustatyti pelno mokesčio įtaką valstybės pajamoms;2)...
Tyrimo objektas - pelno apskaičiavimo metodikos.Tyrimo tikslas - išnagrinėjus finansinio ir mokestinio pelno nustatymo metodikų neatitikimus, parengti į apskaitos sistemą integruotą neatitikimų apskaitos metodiką. Uždaviniai: 1) nustatyti pagrindinius apskaitinio ir apmokestinamojo...
Research subject: the accounting and analysis of suppliers and customers payments. Research aim: to analyse theory and practice of suppliers and customers payments accounting and analysis and to adduce some suggestions for the accounting of payments edification with the customers and suppliers....
Tyrimo objektas: tarpininkavimo įdarbinant paslaugos organizavimasTyrimo laikotarpis: 2003-2008 metai.Tyrimo tikslas - parengti darbo biržos paslaugų organizavimo įdarbinant darbuotojus žemės ūkio sektoriuje gerinimo priemonių planą Šiam tikslui pasiekti, buvo suformuluoti tokie...
Assignments: 1. to make clear about creditworthiness of company’s; 2. to indentify the main criterians of outside and inside environments, to make decision of evaluation of company‘s creditworthiness; 3. to calculate the index of finance analysis which lead us to do rigth decision making the...
Analyzing scientific and normative literature and making an empirical research in Lithuanian companies of trading and audit, it is set the particularities of accounting ant audit of goods, main problems of the audit of goods and solution of those problems.The object of research – accounting...
Tyrimo objektas – gyventojų pajamų mokestis. Tyrimo dalykas – gyventojų pajamų mokesčio analizė ir tobulinimas. Darbo tikslas – atskleidus mokesčių teorinius pagrindus ir gyventojų pajamų mokesčio problemas, įvertinti gyventojų pajamų mokestį ir pateikti pasiūlymus šio...
Tyrimo objektas – Tarptautiniai ir Verslo apskaitos standartai.Tyrimo tikslas – atlikti Tarptautinių ir Verslo apskaitos standartų nuostatų lyginamąją analizę bei nustatyti perėjimo prie Tarptautinių apskaitos standartų tikslingumą visoms Lietuvos verslo įmonėms.Uždaviniai:-...