Showing 1 - 10 of 313
Šiame magistro darbe analizuojami nacionalinio biudžeto finansinių išlaidų planavimo teoriniai aspektai. Pateikiamos klasikinės mokesčių teorijos, jų tipologija ir biudžeto formavimo svarba valstybėje. Darbe nagrinėjama valstybės finansinių išlaidų klasifikacija, jų paskirstymo...
Magistro darbe yra išanalizuoti ir susiteminti įvairių Lietuvos ir užsienio autorių teoriniai pelno sampratos ekonomikoje ir apskaitoje aspektai. Pateiktos pelno ir pelningumo rodiklių apskaičiavimo problemos ir analizės metodikos, akcentuojant pagrindinių priežasčių, įtakojančių...
Magistro darbe aprašyta investavimo samprata, investicijų funkcijos, investicinės rizikos rūšys, investicinių rinkų dalyviai ir investuotojų tipai, atlikta investicinių instrumentų analizė, jų pagrindinės charakteristikos palygintos tarpusavyje, išanalizuoti Lietuvos ir užsienio...
Baigiamajame magistro darbe analizuojama ekonominio vystymosi koncepcija, remiantis užsienio ir lietuvių autorių pateiktais ekonominio augimo modeliais, darnaus vystymosi teorija bei ekonominių išteklių klasifikacija. Analitinėje-tiriamojoje darbo dalyje pateikiamas Lietuvos ekonomikos...
Magistriniame darbe nagrinėti ir susisteminti Lietuvos ir užsienio autorių finansinės analizės teoriniai bei praktiniai tyrimai, taip pat aprašytas ir pateiktas finansinės būklės optimizavimo modelis. Analizuojant įmonės veiklą būtina tinkamai parinkti finansinės analizės metodus,...
Įmonių vadovams ypatingai aktuali galimybė rasti pelno ir pelningumo rodiklių gerinimo sprendimą grupuojant paslaugas bei taikant jų klientams atitinkamas sąlygas. Įvertinant pelningumą būtina analizę atlikti per jos teikiamų paslaugų ir klientų prizmę ypač tuomet, kai jų veikla...
Magistro baigiamajame darbe nagrinėjama kokie veiksniai lemia ekonomikos augimą ir kaip jie įtakoja bendrąjį vidaus produktą ir bendrąją pridėtinę vertę. Iš visos Lietuvos bendrosios pridėtinės vertės struktūros pasirinkti analizuoti pramonės ir statybų sektoriai, kadangi šie...
Magistro darbe siekiama teorinių metodų ir modelių pagalba įvertinti Lietuvos pieno pramonės konkurencingumą bei suformuoti konkurencingumo didinimo kryptis. Lietuvos pieno pramonės konkurencingumas darbe vertintas taikant PEST analizės, M. Porterio penkių jėgų bei deimanto modelius,...
Magistro baigiamajame darbe įvertintas Lietuvos chemijos pramonės sektoriaus konkurencingumas. Konceptualiojoje darbo dalyje nagrinėjama konkurencingumo samprata, išskirti konkurencingumo vertinimo metodai, dažniausiai konkurencingumo vertinimui naudojami rodikliai, apžvelgti pramonės...
Šiame darbe nagrinėjamas investicijų į žmogiškąjį kapitalą efektyvumo vertinimo klausimas ir analizuojamos įvairios efektyvumo vertinimo priemonės ir metodai, kurie naudojami tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių ekonomikos specialistų darbuose. Šiame darbe dėmesys skiriamas...