Showing 1 - 10 of 123
Teorinėje dalyje apžvelgiami mados rinkos marketingo atskiros charakteristikos tarptautinėje ir globalioje erdvėje, drabužių kolekcijų paskirstymo grandinės aspektas, teoriniai drabužių dizaino ir produktų vystymo modeliai remiantis atskirų mokslinių autorių straipsnių...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478922
DARBO SANTRAUKA Šio darbo tikslas buvo – parengti baldus gaminančios UAB „Gurda“ korpusinių biuro baldų marketingo strategiją. Strategija parangta vienai įmonės gaminamos produkcijos linijai – korpusiniams biuro baldams, kadangi šio sektoriaus pelningumas yra pats žemiausias....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478926
Technologinės raidos paskatinti ekonominės globalizacijos procesai lėmė vis augantį spaudimą įmonėms mažinti sąnaudas, didinti kokybę bei greitinti gamybos ciklą. Šios ekonominės bei technologinės tendencijos sudarė prielaidų naujoms organizacijų valdymo paradigmoms atsirasti....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478204
Economic globalization has put pressure on companies to strive for cost reductions, increases in quality and shorter production cycles. Similar economic and technological trends have stimulated and determined the emergence of new management paradigms. Business process integration (BPI) is...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478205
Magistro mokslo darbo objektas – žmogiškųjų išteklių vadybos kompetencijos žinių vadybos aplinkoje. Magistro darbo tikslas – nustatyti žmogiškųjų išteklių vadybos kompetencijų įtaką žinių vadybos aplinkoje vykstantiems pokyčiams. Pagrindiniai uždaviniai: apžvelgti...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478280
Šiame darbe visų pirma pateikiama alternatyvaus investavimo fondų apžvalga, vėliau pereinama prie arbitražo strategijų nagrinėjimo. Norint išnaudoti atsiradusį kainų skirtumą tarp dviejų vertybinių popierių su vienodais ateities pinigų srautais reikia pigesnį iš jų pirkti, o...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478281
Šio darbo tikslas buvo sukurti metodiką, kuri užtikrintų efektyvų skaičiavimų tinklų panaudojimą kompiuteriniams modeliams, nagrinėjantiems biokatalizės procesus. Išnagrinėjus skaičiavimų tinklų panaudojimo galimybes biokatalizės procesams tirti, buvo pateikta skaičiavimų...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478282
Pasaulyje viena iš smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) paramos formų – verslo inkubatoriai, plačiai tyrinėjami tiek teoretikų tiek praktikų. Užsienio šalių pažangi patirtis ir teikiama nauda skatinant SVV sektoriaus plėtrą rodo, jog verslo inkubatoriai yra tas potencialas, kuris...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478307
One of the small and middle business (SMB) support forms worldwide is business incubators that are extensively studied both by academics and practitioners. Advanced experience and benefits developing SMB sector of foreign countries show that business incubators are the potential promoting...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478308
Disertacijoje pristatomi GALAS metodika paremti ūmaus toksiškumo dviems graužikų rūšims bei visai eilei skirtingų medžiagos patekimo į organizmą būdų ir CYP3A4 bei CYP2D6 fermentų regioselektyvumo pagrindinėse jų katalizuojamose metabolizmo reakcijose prognozavimo modeliai (iš...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478333