Showing 1 - 10 of 105
Pastaruosius metus mokslinė veikla buvo intensyvi ieškant algoritmų, padedančių spręsti tokias problemas, kaip duomenų sistemų klasterizavimas (angl. dataset clustering). Duomenų analizės metodų kompleksiškumas, duomenų apimties didėjimas, skatino ieškoti būdų, kaip atrasti...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479083
Vyšniauskienė Ieva. (2009) Evolution Methods of Business IS Migration Project. MBA Graduation Paper. Kaunas: Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Department of Informatics. 60 p. SAMMARY Išaugus konkurencijai, organizacijos turi sparčiau reaguoti į aplinkos pokyčius ir į...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479088
Šiuolaikiniame versle intelektinis turtas, toks kaip žmogiškieji resursai, prekinis ženklas, patentai, žinios, klientai, užima vieną svarbiausių vietų įmonėje. Norint konkurencingai dalyvauti rinkoje, būtina mokėti valdyti ir vertinti ne tik finansinį, bet ir intelektinį...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479090
Vienas iš darbo tikslų yra apžvelgti rizikos sąvokos aiškinimus, jos rūšis, veiksnius bei vertinimo ir analizės metodus. Šio darbo tyrimo tikslas – vertinti pasirinktos įmonės X riziką pagal finansinių ataskaitų duomenis. Siekiant įvertinti įmonės riziką ateičiai, darbe...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478524
Technologinės raidos paskatinti ekonominės globalizacijos procesai lėmė vis augantį spaudimą įmonėms mažinti sąnaudas, didinti kokybę bei greitinti gamybos ciklą. Šios ekonominės bei technologinės tendencijos sudarė prielaidų naujoms organizacijų valdymo paradigmoms atsirasti....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478204
Economic globalization has put pressure on companies to strive for cost reductions, increases in quality and shorter production cycles. Similar economic and technological trends have stimulated and determined the emergence of new management paradigms. Business process integration (BPI) is...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478205
Magistro mokslo darbo objektas – žmogiškųjų išteklių vadybos kompetencijos žinių vadybos aplinkoje. Magistro darbo tikslas – nustatyti žmogiškųjų išteklių vadybos kompetencijų įtaką žinių vadybos aplinkoje vykstantiems pokyčiams. Pagrindiniai uždaviniai: apžvelgti...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478280
Šiame darbe visų pirma pateikiama alternatyvaus investavimo fondų apžvalga, vėliau pereinama prie arbitražo strategijų nagrinėjimo. Norint išnaudoti atsiradusį kainų skirtumą tarp dviejų vertybinių popierių su vienodais ateities pinigų srautais reikia pigesnį iš jų pirkti, o...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478281
Šio darbo tikslas buvo sukurti metodiką, kuri užtikrintų efektyvų skaičiavimų tinklų panaudojimą kompiuteriniams modeliams, nagrinėjantiems biokatalizės procesus. Išnagrinėjus skaičiavimų tinklų panaudojimo galimybes biokatalizės procesams tirti, buvo pateikta skaičiavimų...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478282
Pasaulyje viena iš smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) paramos formų – verslo inkubatoriai, plačiai tyrinėjami tiek teoretikų tiek praktikų. Užsienio šalių pažangi patirtis ir teikiama nauda skatinant SVV sektoriaus plėtrą rodo, jog verslo inkubatoriai yra tas potencialas, kuris...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478307