Showing 1 - 10 of 118
Tyrimo objektas – AB „Rokiškio sūris“ prekės ženklai. Tyrimo dalykas – AB „Rokiškio sūris“ prekės ženklo valdymas. Darbo tikslas – parengti AB „Rokiškio sūris“ prekės ženklų valdymo modelį. Uždaviniai: • išnagrinėti prekės ženklo istorinę raidą,...
Magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 60 puslapių, 12 paveikslų, 5 lentelės, 51 literatūros šaltinis, 5 priedai, lietuvių kalba.Tyrimo objektas – duonos ir kitus miltinius gaminius gaminančios įmonės.Tyrimo dalykas – gamybos išlaidų klasifikavimas.Darbo tikslas – parengti...
Tyrimo objektas – tarptautiniai apskaitos standartai Darbo tikslas - išanalizavus tarptautinių apskaitos standartų būtinumą ir praktinę taikymo Lietuvos įmonėse patirtį, numatyti perėjimo prie tarptautinių apskaitos standartų taikymo etapus ir atskleisti standartų įtaką...
Tyrimo objektas – UAB ,, Suslavičius - Felix ‘‘ darbuotojai ir klientai. Darbo dalykas – UAB„Suslavičius - Felix ‘‘ darbuotojų ir klientų lojalumą lemiantys veiksniai. Tyrimo tikslas – parengti UAB ,, Suslavičius - Felix ‘‘ klientų lojalumo skatinimo priemones. Darbo...
Tyrimo objektas – nemedieninių miško produktų vartotojai. Tyrimo dalykas – nemedieninių miško produktų vartotojų elgsena. Darbo tikslas – pateikti nemedieninių miško produktų rinkodaros tobulinimo sprendimus, pagrįstus vartotojų elgsenos veiksnių analize. Siekiant darbo tikslo...
Magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 20 paveikslų, 4 lentelės, 44 literatūros šaltiniai, 3 priedai.Tyrimo objektas - UAB „Sabelija“ konsultavimo paslaugos žemės ūkio subjektams.Tyrimo tikslas - parengti UAB „Sabelija“ konsultavimo paslaugų žemės ūkio subjektams...
Tyrimo objektas - prekės ženklo įvaizdžio stiprinimas. Tyrimo tikslas - sudaryti prekės ženklo įvaizdžio stiprinimo modelį pasitelkiant pojūčių rinkodarą.Uždaviniai: 1. Išanalizuoti pojūčių rinkodaros teorinius aspektus aatskleidžiant jos svarbą prekės ženklo įvaizdžio...
Pagrindinių magistrantūros studijų baigiamasis darbas 55 puslapių, 5 paveikslai, 10 lentelių, 32 literatūros šaltiniai, 3 priedai, lietuvių kalba. Tyrimo objektas – programiniai sprendimai įmonės valdymo efektyvumui didinti. Tyrimo tikslas – įvertinti ,,Prekybos valdymas 8“...
The object of research – cooperative “Daržovių centras”. The subject of research – promotion and forces having influence on it. The aim of the work – to prepare promotion strategy for cooperative “Daržovių centras”. The tasks: 1) to estimate forces, influencing marketing and...
Tyrimo objektas - AB „Agrovika“ prekybinės veiklos modelis.Darbo tikslas: pateikti pasiūlymus AB „Agrovika“ prekybinės veiklos gerinimui ir parengti prekybinės veiklos modelį.Uždaviniai:• išanalizuoti teorinę literatūrą pardavimų valdymo klausimais;• išnagrinėti...