Showing 1 - 10 of 119
Dolgozatomban elsősorban azt vizsgálom, hogy az Európai Unió tagállamainak kormányai hol és milyen eszközökkel próbálják meg érdekeiket érvényesíteni a szervezet döntéselőkészítési és döntéshozatali mechanizmusain belül. Ennek érdekében az első fejezetben vázolom a...
Latin-Amerika függetlenséget követő gazdaságtörténete be nem teljesült remények sorozata. Az elmúlt közel kétszáz évben a térség államai nem voltak képesek kitörni a „fejlődő” kategóriából – a XX. század minden magyarázó elmélete (strukturalista, dependencia...
A hidegháborút követően mind az euroatlanti integrációs szervezetek, mind pedig a rendszerváltó országok új helyzetbe kerültek. A NATO a Varsói Szerződés szervezetének felbomlását követően új helyét kereste Európában és a világban – hasonlóan tettek a volt szocialista...
„Nem rég a Nyugat még uralta a világot, ma már inkább megérteni próbálja.” - írta Dankwart Rustow 1957-ben (Rustow [1957]: p. 530). 50 évvel később, úgy tűnik, még mindig bőven van mit megérteni. A feladat nem egyszerű: az európai és amerikai tapasztalatokra épült...
Az Európai Unió fejlődésének kiemelkedően fontos és az integráció mélyítése szempontjából meghatározó folyamata volt a monetáris politika szupranacionális szintre emelése a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) létrehozásával és az euró bevezetésével. Az optimális...
A széttagolt, s messze nem közösségi európai büntetőjogi integrációnak még ma is inkább jövője van, mint múltja és jelene. A szerző gyakorló jogalkalmazóként nap mint nap megtapasztalja, hogy a határokon átnyúló bűnözés egységesebb, szervezettebb, mint a nemzetközi...
Az értekezés az 1993. január 1-jével önállóvá vált Szlovákia nemzetközi kapcsolatait kívánja a kisebbségvédelem területein strukturális vizsgálat alá venni. Szlovákia önállósodásának és a nemzetközi kapcsolatok rendszerébe való betagozódásának folyamatában a...
A BBQ (British Budgetary Question) egy gyűjtőfogalom. Magában foglalja egyfelől az Egyesült Királyság EK költségvetéshez történő nagymértékű nettó hozzájárulásának problematikáját, másfelől pedig előbb - 1984-ig - a túlzott hozzájárulás (helytelenül: túlfizetés)...