Showing 1 - 10 of 105
Tarptautinės žiniasklaidos organizacijos – stambios įvairius žiniasklaidos produktus kuriančios kompanijos, savo veiklas plečiančios užsienio rinkose. Tokių organizacijų veiklos politika apima jų tikslus, vertybes, interesus, veiklos modelius bei strategijas, jų įgyvendinimo...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479031
Technologinės raidos paskatinti ekonominės globalizacijos procesai lėmė vis augantį spaudimą įmonėms mažinti sąnaudas, didinti kokybę bei greitinti gamybos ciklą. Šios ekonominės bei technologinės tendencijos sudarė prielaidų naujoms organizacijų valdymo paradigmoms atsirasti....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478204
Economic globalization has put pressure on companies to strive for cost reductions, increases in quality and shorter production cycles. Similar economic and technological trends have stimulated and determined the emergence of new management paradigms. Business process integration (BPI) is...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478205
Magistro mokslo darbo objektas – žmogiškųjų išteklių vadybos kompetencijos žinių vadybos aplinkoje. Magistro darbo tikslas – nustatyti žmogiškųjų išteklių vadybos kompetencijų įtaką žinių vadybos aplinkoje vykstantiems pokyčiams. Pagrindiniai uždaviniai: apžvelgti...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478280
Šiame darbe visų pirma pateikiama alternatyvaus investavimo fondų apžvalga, vėliau pereinama prie arbitražo strategijų nagrinėjimo. Norint išnaudoti atsiradusį kainų skirtumą tarp dviejų vertybinių popierių su vienodais ateities pinigų srautais reikia pigesnį iš jų pirkti, o...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478281
Šio darbo tikslas buvo sukurti metodiką, kuri užtikrintų efektyvų skaičiavimų tinklų panaudojimą kompiuteriniams modeliams, nagrinėjantiems biokatalizės procesus. Išnagrinėjus skaičiavimų tinklų panaudojimo galimybes biokatalizės procesams tirti, buvo pateikta skaičiavimų...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478282
Pasaulyje viena iš smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) paramos formų – verslo inkubatoriai, plačiai tyrinėjami tiek teoretikų tiek praktikų. Užsienio šalių pažangi patirtis ir teikiama nauda skatinant SVV sektoriaus plėtrą rodo, jog verslo inkubatoriai yra tas potencialas, kuris...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478307
One of the small and middle business (SMB) support forms worldwide is business incubators that are extensively studied both by academics and practitioners. Advanced experience and benefits developing SMB sector of foreign countries show that business incubators are the potential promoting...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478308
Disertacijoje pristatomi GALAS metodika paremti ūmaus toksiškumo dviems graužikų rūšims bei visai eilei skirtingų medžiagos patekimo į organizmą būdų ir CYP3A4 bei CYP2D6 fermentų regioselektyvumo pagrindinėse jų katalizuojamose metabolizmo reakcijose prognozavimo modeliai (iš...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478333
The dissertation presents GALAS models for the estimation of the acute toxicity towards two rodent species following different administration routes as well as for the prediction of CYP3A4 and CYP2D6 regioselectivity in the main metabolic reactions mediated by these enzymes (13 individual models...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478334